Бүрдүүлэх материалын талаарх

 • Дөрөв. Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх байгууллагад ажилд анх орох иргэний бүрдүүлэх материал
 • 1. Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх байгууллагад анх ажилд орох иргэн дараах баримт бичиг бүрдүүлнэ:
 • 1.1.ажилд орохыг хүссэн өргөдөл;
 • 1.2.гурван үеийн намтар /өөрийн, төрсөн эцэг, эх, өвөг эцэг, эмэг эх,/;
 • 1.3.иргэний үнэмлэхийн хуулбар;
 • 1.4.боловсролын үнэмлэх, диплом, нотариатаар баталгаажуулсан хуулбарын хамт;
 • 1.5.эрүүл мэндийн үзлэгт орсон хуудас /Батлан хамгаалах, Хууль сахиулах алба хаагчдын нэгдсэн эмнэлэгт/;
 • 1.6.оршин суугаа баг, хорооны Засаг даргын тодорхойлолт;
 • 1.7.урьд ажиллаж байсан байгууллагын тодорхойлолт /цэргийн байгууллагад ажиллаж байсан бол цолны лавлагаа/;
 • 1.8.төрийн албан хаагчийн анкет /маягт №1/;
 • 1.9.эрүүл мэндийн даатгалын дэвтэр;
 • 1.10.нийгмийн даатгалын болон хөдөлмөрийн дэвтэр;
 • 1.11.цээж зураг /4х6 хэмжээтэй 2 хувь, 3х4 хэмжээтэй 2 хувь/;
 • 1.12.эмнэлгийн мэргэжилтэн мэргэжлийн үйл ажиллагаа эрхлэх зөвшөөрөл;
 • 1.13.цэргийн үүрэгтний үнэмлэх.
 • 2. Дээрх баримт материалыг дутуу бүрдүүлсэн тохиолдолд материалыг өөрт нь буцаан олгож сонгон шалгаруулалтын бүртгэлээс хасна.
 • 3. Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх байгууллагаас болон төрийн бусад байгууллагаас дутагдлаар халагдсан иргэний материалыг хүлээн авахгүй.